PRIVACY POLICY

GİZLİLİK ANLAŞMASI

TARAFLAR

Şehit İlknur Keleş Sokak, Dural Plaza No:3 Kat:8, 34752, Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim INFOTECH Bilişim ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. (“Infotech”) ve/veya hizmeti kullanan kişi veya kişiler iş bu Anlaşmada “Taraf” veya “Taraflar” olarak anılacaktır.

KONU ve KAPSAM

İş bu anlaşmanın konu ve kapsamı, Infotech’e sunulan veya sunulacak olan müşteriler ile ilgili bilgiler ile Infotech’in servisini sağladığı teknoloji ve ürünlere ait tüm fiyat bilgilerinin, iki firma arasında gizli bilgi olarak kalmasını içermektedir. Taraflar arasında işi çerçevesinde kesin gizlilik derecesindeki bilgilerin aşağıdaki koşullarda taraflarca kullanılmasına yönelik gizlilik esaslarının belirlenmesidir. Infotech hakkında bazı gizli bilgiler ile bu gizli bilgileri içeren birtakım dokümanlar verilebilecektir.
Infotech’ın bu bilgileri vermesini sağlamak amacıyla ve bu bilgilerin verilmesinin bir ön koşulu olarak, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

TANIMLAR

Bu Anlaşmada :
“Bağlı Kişi”, Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak Infotech’ın veya uygulama kullanmında kontrolü altında bulunan veya onlarla müşterek kontrol altında bulunan bir kişi anlamına gelir;

“Gizli Bilgiler”, Infotech’in işleri, faaliyetleri, müşterileri ve işlemlerinde kullandığı mevcut ana bilgisayar üzerindeki işletim sistemi tipi, veritabanı uygulama geliştirme platformu, geleceğe yönelik hedef ve beklentileri hakkında Infotech tarafından ne olursa olsun herhangi bir formatta (yazılı, sözlü ya da makine ile okunabilen bir formatta) verilen her türlü bilgi (fikirler, kavramlar, know-how, teknikler, tasarımlar, spesifikasyonlar, şema ve çizimler, pazarlama planları, müşteri isimleri ve diğer işle ilgili, finansal veya teknik bilgiler) anlamına gelir.

“Kontrol”, bir kişinin başka bir kişideki oy haklarının çoğunluğuna doğrudan doğruya veya dolaylı olarak sahip olması veya kontrolü altında tutması anlamına gelir.

HÜKÜMLER

1. INFOTECH, kesin gizlilik derecesindeki bilgileri vermeyi, bu bilgileri sadece araç takip projelerinde satış ve tanıtım argümanı olarak kullanmayı kabul ve taahhüt eder

2. INFOTECH’ten alınan gizli bilgileri güven ve gizlilik esasları çerçevesinde gizli tutmayı ve sadece yukarıda açıklanan amaç için kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

3. Bu Anlaşmanın hizmeti alan kişi ve kişiler tarafından kabul edildiği tarihten itibaren Infotech’ın yazılı izin vermesine kadar:

(a) Gizli Bilgileri ve bu bilgilere dayalı olarak hazırlanan rapor, doküman vb. kesinlikle gizli tutacak ve bunları üçüncü kişilere vermeyecek veya ifşa etmeyecek ve 1. maddede belirtilen amaç dışında herhangi bir amaçla kullanmayacak;

(b) En az kendi özel ve gizli bilgilerini korumak için gösterdiği özeni bu Anlaşma kapsamındaki Gizli Bilgileri korumak için de gösterecek ve

(c) Infotech’ın yazılı iade/imha/silme talebinin, iş bu Anlaşmada gösterilen adresine ulaşması üzerine derhal, kendisine yazılı olarak veya elektronik formatta verilen bütün Gizli Bilgileri, bu bilgilere dayalı olarak hazırlanan rapor, doküman vb. tüm suret ve kopyaları da dahil olmak üzere Infotech’a iade edecek ve kendisinin veya Bağlı Kişilerinin elinde veya kontrolünde bulunan yazılı ortamdaki ve/veya elektronik ortamdaki ve/veya başka cihazlardaki bütün Gizli Bilgileri silecek veya imha edecektir.

ve Bağlı Kişilerinin, temsilcilerinin, çalışanlarının veya danışmanlarının aynı şekilde hareket etmesini sağlayacaklardır.

3. Taraflar arasındaki görüşmelere her hangi bir sebeple son verildiği takdirde dahi Anlaşmanın 2. Maddesinden doğan taahhüt ve yükümlülükleri yukarıda belirtilen süreyle devam edecektir.

4. Kullanıcı, her hangi bir kanun veya mevzuat gereği herhangi bir resmi makam ve otoritenin emri uyarınca, Gizli Bilgileri ilân etmek ya da Gizli Bilgilerin bir kısmını ifşa etmek zorunda kaldıkları takdirde;

(a) bu ilânı veya ifşayı yapmadan önce bu yasal zorunluluğu Infotech’a derhal bildirecek; ve

(b) bu talebe karşı çıkmak veya talebin kapsamını daraltmak amacına yönelik önlemlerin uygun olup olmadığı konusunda Infotech’a danışacak ve

(c) Infotech’ın onayı ile bu bilgileri ifşa edebilecektir.

5. Bu Anlaşmadan doğan bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmaması ya da kullanımında gecikme olması o hak, yetki veya imtiyazdan feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Anlaşma üzerinde yapılacak değişiklikler tarafların yetkili kişileri tarafından imzalanmış yazılı bir belgeyle yapılmadıkça geçerli olmaz.

6. İşbu Anlaşmanın ihlali halinde, Infotech’ın bu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını Infotech’ın ilk talebi üzerine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kayıtsız ve şartsız olarak derhal tazmin etmeyi taahhüt eder.

7. Infotech’in sahip olduğu diğer haklar veya hukuk yolları da saklı kalmak kaydıyla, bu Anlaşmanın ihlâl edilmesi halinde tazminat ödemenin yeterli olmayacağını ve bu durumda, Infotech’ın bu Anlaşmanın fiili ihlâllerine veya ihlâl teşebbüslerine karşı ihtiyati tedbir ve başka tedbirler alma hakkına sahip olacağını kabul ve beyan eder.

8. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya uygun olmaması veya uygulanamaması Anlaşmanın diğer hükümlerinin yürürlüğünü etkilemez.

9. Bu Anlaşma kapsamında ve tarafların bu Anlaşmadan doğan edim ve yükümlülükleri konusunda gereken veya istenen bütün ihbarlar, bildirimler, talepler veya başka haberleşmeler, ancak yazılı olduğu ve tarafların işbu Anlaşmadaki adreslerine elden teslim edildiği ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Tarafların adreslerindeki değişiklikler, diğer tarafa noter aracılığıyla yapılacak bildirimi takiben söz konusu bildirimi alan tarafın yazılı teyidi üzerine yürürlüğe girer. Aksi takdirde, aşağıda verilen adrese yapılacak bildirimler taraflara usulüne uygun olarak yapılmış sayılır.

10. İşbu anlaşmadan doğacak her türlü vergi, resim, harç, damga vergisi ve sair masraflar hizmeti alan kullanıcı tarafından ödenecektir.

11. Bu anlaşma Türkçe müzakere edilerek imzalanmıştır. Bu Anlaşmanın İngilizceye tercüme edilmesi halinde İngilizce metin ile Türkçe metin arasında çıkabilecek farklılıklarda bu Türkçe metin esas alınacaktır.

12. Bu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Taraflar arasında bu Anlaşmadan kaynaklanan veya bunlarla ilgili her türlü ihtilâf İstanbul mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözümlenecektir.

Taraflar bu Anlaşmayı okuyarak kabul etmişlerdir.

INFOTECH Bilişim ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.